FANDOM


CHARACTERSEdit

Westherıan

Eastherıans

 • Minamoto no Genji
 • Inuto no Choujo
 • Fritz Kielord
 • Krypt Skulkmord
 • Zother
 • Yaolin Han
 • Suzaku Fujıwara
 • Saruhiko Bakudan
 • Hayato Mizutake

Westherıans


Eastherıans

 • Akahıme Fujıwara
 • Korihime Yuki
 • Shizume Nishida
 • Kurohime Fushimono
 • Shirohime Fushimono
 • Tsunata Iwakawa
 • Sakura Shinokashi
 • Aera Kamikaze
 • Inuto no Aoi
 • Koi Kiritsubo
 • Kokiden Fujiwara
 • Murasaki no Ueiya
 • Murasaki no Hyobı

Southerıans


 • Spınxıe